Coronavirus

27 februari 2020 / no comments

Voor informatie over het Coronavirus verwijzen wij u naar Thuisarts.nl en het RIVM.

Door het coronavirus zijn we genoodzaakt een aantal wijzigingen door te voeren in de werkwijze van de huisartsenpraktijk.
  • Bij klachten verzoeken wij u thuisarts.nl te raadplegen voordat u ons belt. Daar kunt u lezen of het nodig is ons te bellen voor uw specifieke klachten en bent u mogelijk met een advies al geholpen. Gelieve ons niet te bellen met de vraag of u getest kan worden op Corona. De GGD gaat hierover en test alleen in uitzonderlijke gevallen.
  • Komt u vooral niet spontaan naar de praktijk, maar neemt u telefonisch contact met ons op of via een e-consult. Wij proberen alle klachten zoveel mogelijk telefonisch of digitaal af te handelen om potentiële overdrachtsmomenten tot een minimum te beperken. Als u bijvoorbeeld urine wilt afleveren bij de praktijk om te controleren of u een urineweginfectie heeft, belt u ons dan eerst.
  • Alle zorg die niet op korte termijn noodzakelijk is wordt uitgesteld, zoals uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek, consulten bij de POH-S (Carrie) en oren uitspuiten.
  • Wij hopen op uw begrip als u mogelijk wat langer in de wacht staat bij de telefoonlijn.
Gezien de steeds wisselende omstandigheden vragen wij om uw geduld en begrip. Wij doen ons best om u en ons zo goed mogelijk door deze crisis te loodsen.

Apotheek Zeeburgereiland

15 oktober 2019 / no comments

Apotheek Zeeburgereiland beschikt over een uitgifteautomaat in Huisartsenpraktijk Zeeburgereiland. U kunt zich inschrijven bij de apotheek via de volgende link: https://www.serviceapotheek.nl/nieuwendammer/inschrijven. Dit is dezelfde apotheek die aan de Eef Kamerbeekstraat een uitgiftepunt heeft. Wanneer op de huisartsenpraktijk aangeeft dat u zich heeft ingeschreven bij Apotheek Zeeburgereiland, kunnen wij de recepten digitaal versturen naar Apotheek Zeeburgereiland.

Met uitzondering van producten die gekoeld bewaard moeten worden, zoals insuline en vaccins, kunnen alle geneesmiddelen via deze automaat worden geleverd. U ontvangt een SMS met een code als uw geneesmiddel in de automaat ligt en opgehaald kan worden. Koelkastproducten worden bij het uitgiftepunt aan de Eef Kamerbeekstraat bezorgd.

www.apotheekzeeburgereiland.nl

Update Irene Veening

26 oktober 2018 / no comments

Irene Veening is haar werkdagen aan het uitbreiden. Vanaf 1 januari is ze weer consulten gaan doen. Dat gaat ze rustig opbouwen dus het kan zijn dat we in het begin niet aan de vraag kunnen voldoen. Hartelijk dank voor alle steun, lieve berichten en aandacht die wij van u hebben ontvangen; het was en is hartverwarmend.

Privacyverklaring

1 juni 2018 / no comments

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Paul Veening via administratie@huisartsijzeeburgereiland.nl.

Privacyverklaring
Naam huisarts: I. Veening
Adres: John Blankensteinstraat 1a
E-mailadres: administratie@huisartszeeburgereiland.nl
Telefoonnummer: 020-2334231


1. Introductie

1.1 Nodig voor onze dienstverlening
Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat wij niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen. Als wij u bijvoorbeeld doorverwijzen, zullen wij ook een deel van uw medisch dossier moeten delen. Wij doen dit enkel met uw toestemming en verstrekken slechts de persoonsgegevens die van belang zijn voor die dienstverlening.

1.2 Wettelijk verplichtingen
Huisartsen zijn verplicht om medische dossiers 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer patiënt bij ons bent, worden de gegevens vernietigd. Indien u patiënt blijft, kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren in het kader van toekomstige behandelingen.

1.3 Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al onze patiënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige patiënt bent, patiënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of wij voor uw zorgaanbieder waarnemen.

1.4 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Onze organisatie is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan

2.1 Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer u patiënt wordt bij ons, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en e
mailadres. Wanneer u behandeld wordt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in uw medisch dossier. In ons elektronische systeem kunnen ook een zorgplan, contactmomenten en patiëntgegevens opgenomen worden.

2.2 Wat betekent verwerken?
De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren.

2.3 Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?
Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen wij toestemming van een ouder. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken.

Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u niet goed van dienst zijn. Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien zijn wij verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen.

3. Wat doen wij met uw gegevens?

3.1 Inschrijving
Nadat u zich inschrijft moet u naast de onder 2.1. genoemde gegevens u zich ook identificeren. Dat moeten wij doen door een identiteitsbewijs te controleren. Wij maken daarvan geen kopie of scan. Als dat aan de orde is, zullen wij u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande huisarts of het dossier overdragen aan uw nieuwe huisarts. Het origineel zal uitgewisseld worden tussen de huisartsen.

3.2 Informatie delen
Wij kunnen uw informatie delen met verschillende partijen denk aan de apotheek, het ziekenhuis, of andere zorgverleners. Wij delen deze gegevens enkel als u toestemming heeft gegeven om de gegevens met de betreffende partij te delen.

Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een specialist. Wij verstrekken enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist. Indien u een afspraak maakt met deze specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming.

Nadat gerichte toestemming is gegeven kunnen uw gegevens opgenomen worden in het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via dit netwerk kunnen zorgverleners de medische gegevens van elkaars patiënten raadplegen. Zo kunt u ook in het weekend, de avonden of buiten uw eigen zorgverlener om hulp krijgen, indien nodig. Voornamelijk huisartsen, ziekenhuizen en apotheken zijn op het LSP aangesloten.

3.3 Betaling
Wij gebruiken uw gegevens om uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de behandeling. Dat kan ook via een factoringbedrijf of administratiekantoor. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaren wij voor onze debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

3.3 Zorgverzekeraar
Indien u verzekerd bent, wisselen wij uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Wij wisselen enkel de noodzakelijk gegevens uit.

De zorgverzekeraar kan tevens gegevens opvragen van verzekerde voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek moeten wij de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij zullen wij de privacy van onze patiënten altijd voorop stellen.

3.4 Bezoek website
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies.

3.5 Melden van incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens – of wij vermoeden dat dit het geval is – dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.

3.6 Verwerker
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier van ons of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.

4. Plichten zorgaanbieder

4.1 Beveiliging
Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al onze medewerkers die patiëntgegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding. Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen, denk aan een wettelijk voorschrift op basis waarvan de zwijgplicht doorbroken mag worden. Wij geven geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Iedere zorgverlener mag alleen onder zijn/haar eigen account inloggen. In uitzonderingsgevallen kan het toch nodig zijn om snel toegang te krijgen tot een patiëntendossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen.

Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

4.2 Verantwoordingsplicht
Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

5. Waar heeft u recht op?

5.1 Recht op inzage en afschrift
U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien onder begeleiding van de zorgprofessional. Verder hebt u recht op een afschrift van uw dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht. Gegevens van derden in uw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.

5.2 Recht op correctie
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kunt u uw patiëntdossier aanvullen. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere zorgaanbieder of uw eigen visie op een behandeling. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u gewoon de praktijk bellen of mailen. Voor een complexer verzoek kunt u onderaan de verklaring vinden waar u een verzoek kunt indienen.

5.3 Recht op verwijdering
U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren (denk aan een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen verwijdering.

5.5 Recht op klagen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

5.4 Overige rechten
U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm.

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan het reglement kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

Vragen?
Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Paul Veening via administratie@huisartszeeburgereiland.nl.

Kan het beter? Vertel het ons!

17 juli 2016 / no comments

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Daar kunnen we van leren! Meld uw klacht, vraag of suggestie bij de huisarts of mail naar info@huisartszeeburgereiland.nl. We blijven graag met u in gesprek.

Als we er niet uitkomen of wanneer u voorkeur heeft voor een externe klachtenprocedure dan bestaat de mogelijkheid van de Huisartsen Klachtencommissie Amsterdam: https://www.skge.nl/

Griepprik

22 oktober 2015 / no comments

Griepprik
Op uitnodiging kunt u de griepprik halen op locatie Zeeburgereiland op dinsdag 13 en woensdag 14 oktober tussen 17.00 en 18.00 uur. Wilt u dan de uitnodiging of uw legitimatie meenemen? Als u niet kan op deze dag en tijd, dan kunt u uitwijken naar locatie IJburg op maandag 12 oktober tussen 17.00 en 18.00.

Misschien heeft u de uitnodiging niet ontvangen, maar zou u deze wel moeten hebben ontvangen? Let op: aan de patiënten die gebruik maken van Mijngezondheid.net is de uitnodiging digitaal verstuurd. Of behoort u niet tot de doelgroep, maar wilt u wel de griepprik? In deze gevallen kunt u contact met ons opnemen. Voor een vaccinatie op eigen verzoek rekenen we €30,-.

Voor wie is de Griepprik?
De griepprik is bedoeld voor mensen die extra kans lopen om ernstig ziek te worden door de griep. Zij kunnen bijvoorbeeld een ernstige longontsteking krijgen of hartproblemen.

Als u in de doelgroep zit voor de griepprik, krijgt u in het najaar een uitnodiging van de huisarts. De griepprik is bedoeld voor de mensen met:

– een leeftijd van 60 jaar en/of ouder
– een langdurige hart of vaatziekte
– een langdurige longziekte (bijv. Astma of COPD)
– Diabetes Mellitus
– een nieraandoening
– weinig weerstand (door een ziekte, een medische behandeling zoals chemotherapie, of medicijnen die weerstand verlagen.

Waarom vanaf 60 jaar?
Het is gebleken dat mensen al vanaf 60 jaar meer risico lopen op ernstige gevolgen van griep. Ook al voelt u zich heel fit, als mensen ouder worden, veroudert ook hun afweersysteem.

Hoe werkt de griepprik?
Als u een griepprik krijgt, dan gaat uw lichaam afweerstoffen maken tegen het griepvirus. De griepprik werkt na twee weken. Als u daarna besmet wordt met het griepvirus, kunnen de afweerstoffen in uw lichaam het griepvirus onschadelijk maken. Als u de jaarlijkse griepprik heeft gehad, dan is de kans dat u griep krijgt kleiner. Ook de kans op complicaties zoals een longontsteking is kleiner. Door de griepprik is de kans ook kleiner dat uw ‘eigen’ ziekte erger wordt door griep.

Heeft de griepprik bijwerkingen?
Soms kunt u bijwerkingen krijgen van de griepprik. De plaats van de prik op uw arm kan de eerste dag pijnlijk, rood of dik zijn. U kunt zich na de griepprik een paar dagen minder lekker voelen. Van de griepprik kunt u géén griep krijgen. Heeft u een bijwerking na de griepprik? Meld dit dan bij uw (huis)arts. Uw (huis)arts kan de bijwerkingen melden bij Lareb. U kunt dit ook zelf doen op http://www.lareb.nl. Lareb is het Nederlands centrum voor bijwerkingen. Met uw melding kan Lareb ervoor zorgen dat geneesmiddelen veilig blijven.

Waarom elk jaar een griepprik?
Het griepvirus verandert regelmatig. Daardoor kunt u elk jaar opnieuw griep krijgen. Daarom heeft u ook elk jaar een nieuwe griepprik nodig. Zo kan uw lichaam nieuwe afweerstoffen aanmaken. De samenstelling van het vaccin is elk jaar anders. Deze wordt afgestemd op de virussen die naar verwachting de komende winter veel voor gaan komen. Haal dus elk najaar tussen half oktober en half november de griepprik.

Ja maar:
‘Vorig jaar heb ik een griepprik gehad en ik ben toch ziek geworden, dus het werkt niet’.
– Helaas voorkomt de griepvaccinatie niet bij 100% van de patiënten dat zij griep krijgen. Vaccinatie is toch zinvol, omdat bij deze mensen de ziekte meestal minder ernstig verloopt en minder vaak leidt tot opname in het ziekenhuis of tot overlijden.
– Niet iedere “griep” is ook werkelijk influenza. Typische griepverschijnselen kunnen ook het gevolg zijn van andere virussen, die vergelijkbare klachten geven. Bij onderzoek onder grieppatiënten bleek ongeveer eenderde van de patiënten met klachten die op griep leken toch geen influenza te hebben. De griepprik beschermt niet tegen deze andere virussen.
– De griepprik is pas effectief na twee weken. Als iemand in de tussentijd besmet raakt, kan hij toch ziek worden.

‘Mijn man kreeg griep direct na de prik, voor mij hoeft het niet’.
– Mensen die ziek worden kort na de griepprik, verliezen hun vertrouwen in de prik. Meestal hebben deze patiënten geen influenza, maar een ander virus dat al aanwezig was voor de vaccinatie.
– De griepprik zet het immuunsysteem aan tot de vorming van antistoffen en een enkeling voelt zich dan even niet lekker. Echt ziek worden met hoofdpijn, lusteloosheid en verhoging, is zeldzaam en gebeurt vooral bij kinderen, die nooit met een griepvirus in aanmerking zijn gekomen. De enige bijwerking die regelmatig voorkomt, is het ontstaan van een rode, gezwollen, pijnlijke plek op de injectieplaats.
– Als iemand binnen twee weken na de vaccinatie besmet raakt, kan hij toch ziek worden; pas na twee weken is voldoende immuniteit opgebouwd.

‘Ik ben nooit ziek, dus laat de griepprik maar zitten’.
– Tijdens een griepepidemie wordt in het ergste geval 30% van de mensen ziek; het merendeel van de patiënten krijgt dus sowieso geen griep.
– Als iemand die gevaccineerd is toch ziek wordt, dan is de kans op een ernstige complicatie of opname in een ziekenhuis, dan wel overlijden veel kleiner dan zonder vaccinatie.

‘Ik heb vorig jaar al een griepprik gehaald, dus kan ik hem nu wel overslaan’.
– Het virus verandert in de loop van de tijd. De samenstelling van het vaccin wordt dan ook elk jaar aangepast aan de meest recente virustypen. Daarom is het nodig elk jaar opnieuw gevaccineerd te worden.

– Ook neemt de hoeveelheid antilichamen na de vaccinatie in de loop van de tijd af. Op een gegeven moment zijn er te weinig antilichamen om adequate bescherming te bieden. Door jaarlijks vaccinatie neemt de bescherming tegen influenza toe.

Wist u dat? De feiten op een rij:
Vaccinatie voorkomt ernstige complicaties
Mensen met een indicatie hebben baat bij vaccinatie. De griepprik voorkomt vooral de ernstige complicaties die kunnen optreden tijdens de griep, zoals longontsteking, acute long- en hartziekten en beroertes.

De griepprik voorkomt gemiddeld ongeveer de helft van alle sterfte (53%) en

ziekenhuisopnames (48%) vanwege griep, longontsteking, acute long- en hartziekten en beroertes bij alle volwassenen tijdens een griepperiode1.

Voor mensen van 65 jaar en ouder die ook een medische indicatie hebben, is het het allerbelangrijkst om een griepprik te krijgen. Zij lopen het meeste risico op ernstige complicaties.

De griepprik is niet 100% effectief, maar toch zinvol
Mensen kunnen toch griep krijgen als ze gevaccineerd zijn. Dit komt bij ouderen vaker voor. Vaccinatie is toch zinvol, omdat bij deze mensen de ziekte meestal minder ernstig verloopt en minder vaak leidt tot opname in het ziekenhuis of overlijden.

“Griep” is vaak geen influenza
Mensen denken bij een ernstige verkoudheid al snel aan griep. Echte griep, of “influenza”, is meestal ernstiger en de symptomen duren langer dan bij een verkoudheid. Bovendien gaat griep vaak gepaard met koorts, hoofdpijn en spierpijn. Soms is het moeilijk om griep te onderscheiden van andere infecties.

Tijdens een griepepidemie blijkt 60-70% van de mensen met duidelijke griepachtige symptomen ook echt geïnfecteerd met het virus. In 30 tot 40% van de gevallen heeft de patiënt dus iets anders.

De griepprik kent vrijwel geen bijwerkingen
De griepprik zet het immuunsysteem aan tot de vorming van antistoffen. Een enkeling voelt zich dan even niet lekker. Dat men echt ziek wordt met hoofdpijn, lusteloosheid en verhoging, is zeldzaam en gebeurt vooral bij kinderen, die nooit met een griepvirus in aanmerking zijn gekomen. De meest voorkomende bijwerking is pijn, roodheid en zwelling op de plaats waar geprikt is.

De griepprik werkt pas na twee weken
De griepprik is pas effectief na twee weken, dus als de griepprik laat gehaald is, kan er al een infectie optreden voordat de patiënt antistoffen heeft gemaakt.

Meer informatie kunt u nalezen op:
www.rivm.nl/griepprik
– www.snpg.nl
– www.thuisarts.nl